Adatvédelmi tájékoztató

Tartalomjegyzék

Bevezetés. 2

A szervezet bemutatása. 2

Adatkezelő. 2

Adatvédelmi Képviselő. 2

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató. 3

A weboldal működésével kapcsolatos funkcionális adatvédelmi tájékoztató. 4

Fontos figyelmeztetések. 4

Az adatfeldolgozók köre. 5

Érintettek adatkezelése. 5

Hitelezői adatok kezelése. 5

Értékesítési eljárások érintett adatainak adatkezelése. 6

Adatbiztonsági tájékoztató. 6

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége. 7

Adatvédelmi incidens bejelentése. 7

Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei 7

A hozzáférés joga. 7

A helyesbítéshez való jog. 7

A törléshez való jog. 7

Az elfeledtetéshez való jog. 8

Az adatkezelés korlátozásához való joga. 8

Az adathordozhatósághoz való jog. 8

A tiltakozáshoz való jog. 8

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei 8

Adatvédelmi főhatóság. 9

 

 

 

 

 

Bevezetés

 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy bemutassa az EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Adatkezelő magára nézve kötelező érvénnyel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Uniós adatvédelmi rendeletet, az Európai Parlament és a Tanács (EU.) 2016/679 számú rendeletét, és a „29-es munkacsoport” állásfoglalásait, valamint az alkalmazás kapcsolódó tagállami előírásait, és annak jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait.

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára - tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére - biztosítva legyenek az Érintettek személyes adataikhoz fűződő jogai, és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A szervezet bemutatása

 

Adatkezelő

Az adatkezelő neve: EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján, a „29-es munkacsoport” állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

Adatvédelmi Képviselő

 

Az Adatkezelő 2018. május 25 napjával kinevezett Adatvédelmi Felelőssel rendelkezik, Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére nem kötelezett. Az Adatvédelmi Felelős az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen érhető el. Az adatvédelmi felelősi feladatokat az Itjump Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Cjsz.: 18-09-111248) szolgáltatási szerződés keretein belül, Tóth Szilárd személyes felelőssége mellett látja el.

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével (lásd: lejjebb) már csak aggregált formában. Az adatokat csak hatósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (pl. Google Analytics). A cookie-k elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics (https://analytics.google.com/)

Szervezetünk hírlevél-szolgáltatást jelenleg nem üzemeltet. Az „elérhetőségeink” menüponton keresztül teremthet kapcsolatot szervezetünkkel. Az elektronikus kapcsolattartás kezdeményezése során - ha felveszi velünk a kapcsolatot - esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a személyes kapcsolatfelvétel során tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint jogszabályban meghatározott feladataink ellátása során használjuk fel.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: Minden más adat - e-mail címe és az önként megadott információk - törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatokat, - mint a minden Érintett-i adatot - az Adatkezelő a megadott adatok tartalmának és a kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárásnak megfelelően minősít. A jogszabályi környezet által meghatározott adatokat a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően az Adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít, amennyiben a jogszabályban meghatározott őrzési idő lejárata a fizetésképtelenségi eljárás záráshoz kapcsolódó irattári tervben meghatározott selejtezési időt megelőzően lejár. Azokat a személyes adatokat, amelyeket szerződéses jogviszony létrejötte során (pl. vagyonértékesítési eljárás) használ fel az Adatkezelő, a szerződés lejártát követően minden Érintett-i adatot az Adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít, amennyiben a szerződéses jogviszony lejárata megelőzi a kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárás záráshoz tartozó irattári tervben meghatározott selejtezési időt.

A fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos megkeresések kapcsán a hozzájáruláson alapuló személyes adatok kezelése és a vagyonértékesítéssel kapcsolatos megkeresések esetében, amennyiben egyéb jogszabályi vagy szerződéses jogviszony nem jön létre, a természetes személy élhet a hozzájárulás visszavonásának jogával, és minden kapcsolódó adat törlésre kerül.

Az adatkezelő szervezet működésével kapcsolatos megkeresések esetében az érintett személyes adatainak önrendelkezési jogát a rendeletben meghatározott módon biztosítja az Adatkezelő.

Az adatkezelés célja olyan integritás-irányítási rendszer fenntartása és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége. Jogalapja a szervezet jogos érdeke. Az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben is. Az Érintett önrendelkezési jogával kapcsolatos intézkedések azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte után történnek meg.

A weboldal működésével kapcsolatos funkcionális adatvédelmi tájékoztató

 

Jogszabályban előírt közzétételi kötelezettség

 

Adatkezelés célja: A jogszabály által előírt közzétételi kötelezettség vonatkozik a fizetésképtelenségi eljárások weboldali megjelenítésének kötelezettségére. Az itt közzétételre előírt adatok jellemzően nem természetes személy személyes adatainak közzétételét írják elő, de előfordulhatnak speciális esetekben, hogy a megjelenő adatok természetes személyekhez kapcsolódó személyes adatokat tartalmaznak.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabály.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Cím, Email cím, Eljárás kategória, Azonosító, Cég neve, Székhely, Cégjegyzékszám, Szakértő neve, Levelezési cím.

Adatok kezelésének időtartama: jogszabály változása vagy a tevékenységi kör átalakulása megszüntetése.

Adatfeldolgozók:

Fejlesztő és weboldali karbantartást végző: Fejlesztő: Itjump Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) Karbantartó: KingSol Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Forgách utca 19.)

Tárhely biztosító szolgáltató: MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.)

Fontos figyelmeztetések

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

 

Az adatfeldolgozók köre

A szerver által rögzített és 30 napig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző adatfeldolgozó H.NEtwork Kft. 7624 Pécs, Pázmány P. u. 17.(Hajdu György) rendszergazdája fér hozzá, ezzel kapcsolatos tevékenységét az Adatkezelő utasításainak és az Adatkezelővel fennálló szerződés megszűnését meghaladóan 30 napig végez. A fejlesztési és karbantartási feladatokat szerződés alapján WEB fejlesztő és karbantartó az Amepot BT. 7623 Pécs, Kolozsvár utca 10.  végzi, mint adatfeldolgozó ezen tevékenysége során az Adatfeldolgozó kijelölt fejlesztője fér hozzá a tárolt adatokhoz, tevékenységét az Adatkezelő utasításainak és az Adatkezelővel fennálló szerződés végéig látja el.

Érintettek adatkezelése

 

A felszámoló szervezet vonatkozásában, az Érintett-i adatok nyilvántartása a szervezet saját munkavállalói, az eljáráshoz nem kapcsolódó szervezeti működés során a partner kapcsolatai során keletkezik. Ezen kapcsolatrendszer tekintetében a felszámoló szervezet munkavállalók vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezők esetén egyéni személyes tájékoztató keretében írásban hívja fel az Érintettek figyelmét a személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályi környezetben meghatározott jogaira, és a felszámoló szervezet által nyilvántartott adatokra, azok céljára, jogalapjára és tárolási idejére.

Az alaptevékenysége során a szervezetre bízott fizetésképtelenségi eljárások tekintetében, a felszámoló szervezet nyilvántartást vezet a hitelezői követelésekről, és hitelezői igényekről, az adós társaság munkavállalóiról, az így keletkezett nyilvántartások tekintetében a felszámoló szervezet jogszabályi jogalap alapján tartja nyilván az érintettek adatait az eljárás lezárását követően bekövetkező archiválásig. Az archiválás külső adathordozóra (fizikai módon, papíralapon rögzített adatok esetében azok archiválását versenyeztetési eljárás keretében kiválasztott szolgáltató, vagy maga a felszámoló szervezet végzi, elkülönített fizikai helyen) történik és az adathordozókon (vagy fizikailag) archivált adatokat jogos érdek jogalapján további 5 évig őrzi, de nem kezeli. Az adatok kezelése annyiban merül ki, hogy hatósági megkeresésre az adat birtokosa azokról a megkereső hatóságnak tájékoztatást ad.

 

Hitelezői adatok kezelése

 

A fizetésképtelenségi eljárások (1991. évi XLIX. törvény) tekintetében, a felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos feladata a hitelezői követelések, és hitelezői nyilvántartások vezetése. A hitelezők estében a természetes személy hitelezők – függetlenül az adós társasággal fenntartott jogviszonyuktól (munkavállalói, üzleti kapcsolat) – a hitelezői nyilvántartások tekintetében is élhetnek személyes adataik feletti önrendelkezési jogukkal, a nyilvántartási jogalapnak megfelelően. A hitelezői követelések és -igények nyilvántartását a felszámolóbiztos a felszámoló szervezet infrastruktúráján tartja nyilván. A nyilvántartott adatokat jogszabályi jogalap alapján tartja nyilván, és annak kezelését és tárolását az eljárás befejezésétől számított 5 évig folytatja. A jogszabályi jogalap alapján nyilvántartott személyes adatok esetében, a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően archiválja, és minden Érintett-i adatot az Adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít. Az átminősítést követő naptól az Érintett élhet a tiltakozás jogával. Az átminősítést követően az Adatkezelő a rendelkezésére álló adatokat csak tárolja, de nem kezeli.

 

 

Értékesítési eljárások érintett adatainak adatkezelése

 

Az értékesítési eljárás során a felszámolóbiztos köteles a közzétett adatok tekintetében - a jogszabályi környezetben meghatározott feladatainak megfelelően - az adatvédelmi rendeletben meghatározott adattakarékossági elvet és az eljárások jogi környezetét meghatározó szabályrendszer követelményeit összehangolva meghatározni az értékesítési eljárásban résztvevők számára a megadni szükséges személyi adatok körét. A felszámolóbiztos a személy azonosíthatóságához, elérhetőségéhez, fedezeti képességéhez, az adásvételi szerződéshez és a vevőre vonatkozó vagyonszerzési tilalmi érintettség vizsgálatához szükséges adatokat kérheti a pályázat vagy árverés kiírásakor, a részvétel feltételéül szabva.

 

A fizetésképtelenségi eljárások tekintetében értékesítési eljárás során csak és kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül lehet az értékesítést lefolytatni, a jogszabályi környezetben meghatározott kivételek figyelembevételével.

Az elektronikus kényszerértékesítési rendszer tekintetében az adatkezelői felelősség az eljárás különböző szakaszati tekintve változik.

Az értékesítési eljárás szakaszai:

 • Regisztrált látogató
 • Licitáló

Ezekben az értékesítési eljárási szakaszokban az Adatkezelő a „kényszerértékesítési rendszer” üzemeltetője. Sem a felszámoló szervezet vezetője, sem az eljárás viteléért felelős felszámolóbiztos nem ismeri az adatokat, és nem tud az adatkezelői felelősséggel és az önrendelkezési jogok biztosításával élni.

 

A pályázat bontástól, illetve a licitálási idő lejártától kettős adatkezelés valósul meg.

A kényszer-értékesítési rendszer üzemeltetője képes és hivatott biztosítani az értékesítési rendszerbe feltöltött adatok tekintetében az Érintett személyes adatai feletti önrendelkezési jogot a jogalap és a tárolási idő figyelembe vételével.

 

Ugyanakkor, a felszámoló szervezet és a felszámolóbiztos felelősségi körébe tartozik az általa megismerhető és letölthető összes olyan Érintett-i adat, amelyet a kényszerértékesítési rendszerből a saját infrastruktúrájára letöltött.

 

A felszámolási eljárás alábbi szakaszaiban minősül a felszámolószervezet Adatkezelőnek:

 

 • Pályázat bontás vagy licitálási határidő lejárata
 • Kiértékelési szakasz
 • Elővásárlási jog kezelési szakasz
 • Szerződéskötési szakasz
 • Lezárási szakasz

Adatbiztonsági tájékoztató

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek. A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítást az Adatkezelő minden esetben az hatálybalépést megelőzően 15 nappal elérhetővé teszi a weboldalán, a hatályban lévőtől függetlenül. A hatályát vesztett tájékoztatót archiválja. A Felhasználónak a módosítás hatályba lépését megelőzően és azt követően is joga van visszavonni az adatkezelési hozzájárulását a hozzájárulással kezelt adatok tekintetében. Amennyiben nem vonja vissza, úgy elfogadottnak kell tekinteni a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése

 

Tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik adatkezelőnél előfordulhatnak, és ilyen esetekben az Adatkezelőknek a rendeletben meghatározott és a tagállami szabályozásban pontosított határidőben kell reagálniuk, fontos, hogy mint Adatkezelő, mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Az Adatkezelő belső szabályzatban rendezte az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazza a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is). Az incidensek belső nyilvántartási rendjét kialakította.

Ugyanakkor kérjük Felhasználóinkat, hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet éreznek weboldalunk használata során, amely arra utal, hogy

 • személyes adataik feletti rendelkezés elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik,
 • személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést tapasztalnak,
 • adatok bizalmas jellegének sérülését, feltételezik,

azt az Adatkezelőnek haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket.

Jelzéseiket az adatvédelmi képviseletünkre legyenek szívesek megküldeni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus e-mail címre.

 

Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei

 

A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, meghatározott feltételek esetén.

 

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

 

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
 • Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.
 • Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
 • A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha: kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • A személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

Adatvédelmi főhatóság

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.